Language proficiency examiner

Výcvikový kurz jazykový examinátor trvá približne 1 mesiac. Jeho cieľom je pripraviť absolventa na vykonávanie preskúšaní jazykovej spôsobilosti - ICAO English. Celý kurz language proficiency examiner pozostáva z približne 40 hodín teoretickej výučby, ktorá je štruktúrovaná nasledovne:

  • teoretické semináre (instructor guided)
  • LPE workshop
  • demo preskúšanie
  • demo hodnotenie preskúšania

ICAO English examiner

Kurz LPE je koncipovaný ako competency-based. Teda staviame na súčasných vedomostiach uchádzača a snažíme sa jeho vedomosti a skúsenosti priviesť na štandardy požadované pre vykonávanie funkcie jazykového examinátora. Jazykový kurz je ukončení hodnotením spôsobilosti examinátora LPE. Po úspešnom hodnotení spôsobilosti je vydaná akceptácia examinátora príslušným úradom a je vydané osvedčenie jazykového examinátora LPE.

Language proficiency examiner