Technický výcvik je Časť 2 výcviku TRI a SFI

Technický výcvik je požadovaný tzv. "hard law" v ustanovení FCL.930.TRI(a)(2) a bližšie špecifikovaný v AMC1 FCL.930.TRI(b)(2). Z hľadiska obsahu je technický výcvik identický pre TRI aj pre SFI na príslušný typ lietadla.

Dĺžka technického výcviku má byť 10 hodín teoretickej výučby. Náplňou výcviku je opakovanie technických vedomostí týkajúcich sa príslušného typu a variantu lietadla, ďalej príprava výcvikových hodín a rozvíjanie inštruktorských zručností - jednak pri teoretickej výučbe na učebni, ale aj v simulátore.

Ak je predmetom výcviku type rating instructor TRI pre viacpilotné lietadlá, zvláštna pozornosť by mala smerovať záležitostiam týkajúcich sa konceptu viacpilotnej prevádzky - Multi-crew cooperation. Naopak, ak sa jedná o TRI pre jednopilotné lietadlá, pozornosť má byť zameraná na jednopilotnú prevádzku.

Počas 10 hodín teoretickej výučby by mali byť zopakované technické vedomosti o lietadle a preopakovanie zručností z Časti 1 (Teaching a learning) kurzu TRI. Časť technického výcviku by mala byť zameraná na rozvoj inštruktorských schopností a kompetencií uvedených v Časti 3 - teda v simulátore a lietadle. Z toho dôvodu sa Časť 2 a Časť 3 vzájomne dopĺňajú

V praxi je teda tzv. long briefing, alebo predletová pozemná príprava pred typovým výcvikom aj súčasťou technického výcviku TRI. Počas neho cvičený type rating instructor rozvíja svoje schopnosti odovzdávania technických, typovo zameraných vedomostí svojim žiakom. Technický výcvik prebieha pod dohľadom straršieho inštruktora, tzv. Course instructora.