Competency based training je lacný a kratší

Tradičný spôsob leteckého výcviku predpokladá, že žiadateľ nemá žiadne potrebné skúsenosti a vedomosti. Preto je potrebné absolvovať celú predpísanú osnovu letového výcviku ako aj výučby teoretických vedomostí

Podstata competency-based trainingu je spočíva v rozvíjaní určitých - veľmi špecifických zručností berúc do úvahy predchádzajúce vedomosti a skúsenosti. V rámci letectva je cozmpetency-based training a jeho obsah ponechaný v rukách leteckej školy - ATO. Na základe zhodnotenia predchádzajúcich schopností užívateľa, zostaví letecká škola výcvik presne na mieru potrebný na dosiahnutie cieľov výcviku - tzv. learning objectives.

Competency-based training je efektívnejší

Hlavné výhody competency-based training ako nástroja na individuálne vzdelávanie sú najmä:

  • kratší čas výcviku
  • individuálny prístup
  • možnosť úpravy obsahu pre konkrétnu osobu
  • výrazne nižšie náklady
  • flexibilita
  • účelnosť

V rámci leteckého výcviku sa competency-based training v niektorých prípadoch v minulosti využíval formou tzv. kreditu napríklad pri typových výcvikoch.

Neskor EASA prišla s možnosťou competency-based training najmä pri:

  • instrument rating - competency-based IR
  • En-route/Basic instrument rating
  • rozšírenie oprávnení TRISFI o nový typ (TRI type extension)